Referat fra beboermøde 2019

Referat fra Østergårdens beboermøde

i Kildevældskirkens krypt

mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00

Katrine Bang fra beboerrepræsentationen (BR) byder velkommen og forklarer om GDPR reglerne og stemmeseddel uddeling.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Ann-Katrine Andersen fra BOSAM blev valgt til dirigent. Ann-Katrine Andersen og René Suhr fra BOSAM udgør stemmeudvalg.

 1. Godkendelse af dagsorden

Blev godkendt.

 1. Beboerrepræsentationens beretning (Katrine Bang)

Gennemgik LAR projektet og snakkede om de bemærkninger der havde været om den høje vandstand. Dette skulle kun være et midlertidig problem ift. entreprenøren og der medsendes skrift fra entreprenør i tillæg til dette referat. LAR delen i Askøgade skal først til at gå i gang i foråret.

Lille gård har været oversvømmet efter byfornyelse. Mener at faskinen vil kunne optage vandet på sigt ift. Teknologisk Institut. Problemet er med hvor pakket jorden er og hvor meget den sætter sig over tid.

Taget der er lagt i Askøgade har udfordringer med udluftningen. Der er tvivl om det er gjort korrekt. Vi afventer undersøgelser. Det er for tæt – mangler muligvis udluftningskanaler. Dette kan medfører fungt problemer.

Vi har haft et godt samarbejde med både BOSAM og PrivatBo i året der gik.

Beboerlokalet er klar igen efter det har været lukket ifm. LAR projektet og billardrummet er renoveret og gjort klart igen og der kan købes nøgler.

Vi holdt i året der gik møde om fællesrum hvor der mødte 2 beboere op. Der lægges op til at vi finder sammen om eventuelle idéer og brug af fællesrum i 2019. Dette kunne være en opgave også for et kommende gårdlaug.

Claes Long spørger ind til fliserne i gården – kan de tåle trafikken. Det er lavet efter forskrifterne og der er både 1 års og 5 års gennemgang. Det må vi tage hvis det kommer.

 1. Eventuelt (Katrine Bang)

Cykler optager meget plads i porten ved frisøren. Opfordring til at sætte cyklerne ind i gården.

Bodil undre sig over man har prioriteret hækkenedrivning/heng fjernes fremfor at renoverer opgange. Karsten Jørgen Nielsen fra PrivatBo forklarede at man ikke kunne sidestille de to grundet den store prisforskel mellem hække/heng nedrivning og opgangsrenovering. Sidstnævnte er meget dyrere (250.000 pr opgang * 33 opgange).

Der er 18 haver – kræver at man graver 1 meter ind på hver side af hæk/hegn. Fonden har valgt at fjerne hegnet som også kræver at man fjerner hæk.

Der mangler lidt i store gård som vil blive gennemgået ved gårdvandringen d.1. april. Sand i sandkasse, borde/bænke osv.

Katrine Hofmann Bang foreslår et par små fodboldsmål i den lille går på plænen. Roser BR’s arbejde. Ros til festministeren.

Camilla foreslår at man bruger pleje af linoliummen i opgangene. Vandet fra rengøring har ødelagt linolium og vægge i opgange.

Hvad gør vi med festteltet – det finder vi ud af og må kigge på.

Der bliver spurgt ind til Askøgade delen af LAR projektet. Der kommer fortorv hvor der er grønt for at få skråparkering. Fonden har sagt nej til at afgive noget af vores grund på Aksøgade til Kbh kommune. Der er krav fra Kbh kommune til bl.a. belægningen ift. vedligeholdelse. Vi kan ikke påvirke projektet videre. Der må kun være 2-4 m høj beplantning iflg. aftale med beboerne i Askøgade. Dette var der en beboer der udviste bekymring for. Det der har været issue har ikke været beplantning, men belægning.

Tilbage til lille gård – vi kan først gå i gang med planlægning videre når vi har styr på nedsivningen.

Redaktionen opfordres til at tage diskutioner med fra Facebook. Monica klargjorde for hvor tidskrævende det kan være at skelne og dele informationer. Det er et frivilligt erhverv, så meget afhænger af den tid og overskud vi har til at få informationer ud til beboerne og må tit prioriterer.

 1. Beretning fra Fonden Østergården (dette punkt blev slået sammen med pkt.7 omkring udskiftning af tag). (Katrine Bang)

Katrine redegør for hvordan fondsarbejdet fungerer. Bl.a. taget i Askøgade brugt som eksempel på hvad man snakker om i fonden. Svært for alvor at sikre beboernes interesser da man som beboerrepræsentant ikke altid får de informationer man bør få og som de to andre fondsmedlemmer får.

Tagudskifning har været foreslagt fonden løst ved bygning af taglejligheder. Der vil i tillæg komme forbedringer som vi beboere også skal bekoste ifm. taglejligheder. Det store spørgsmål – hvem skal betale? Vi betaler til vedligehold over huslejen. Hvad med de penge?

Ved lejligheder til markedsleje kan det bane vejen for 5.2 lejemål. Hvis man internt vil flytte kan man løbe ind i 5.2 lejemål som er meget dyrer og vi kan miste retten hel. Noget som vi i dag nyder godt af iflg. BR’s mening.

En anden løsning end taglejligheder var en række 5.2 lejemål hvor man har/kunne renoverer køkken og bad. Vi har forelagt (BR) fonden at vi frivilligt går med til en medfinansierning fra beboernes side. Det har været vores forhandlingsudgangspunkt og fonden stiller sig positivt lige nu over for vores foreslag. Vi er nervøse for hvad der sker hvis man laver et stort projekt som vi ikke kender bekostningen og resultatet af. Vi mister også loftrum og fælleslokaler ligeledes hvilket heller ikke er til fælleskabets fordel.

René supplerer: Liggetiden er på vej op i Kbh på lejemål. Markedet for dyre lejligheder er ved at blive oversvømmet. Hvis man ønsker at bytte lejemål kan man komme ud for at havne i et 5.2 lejemål som er dyrer end det man kommer fra.

Forbedringsforhøjelser er altid varige, bl.a. køkkener og badeværelser. Ny køkken lig med ny huslejeforhøjelse. Formålsparagraf står der vi ikke skal stræbe mod fortjeneste. Ca.250 kr for en to værelses lejl. Pr. Måned ved en 50-50 financiering af tag til 30.000.000. Fonden har f.eks. forsøgt financiering gennem byfornyelsesmidler, som ikke længere er muligt.

Katrine Hoffmann Bang påpeger at hun hellere ville at alle betaler lidt, f.eks. 200 kr pr. md., for at vi kan holde lejen så langt nede som muligt. Det blev også foreslået at en repræsentant fra BR kunne være med inden der træffes beslutning om at et køkken/bad skal renoveret ved en udflytning.

BR sagde nej til at fonden skulle komme ud og snakke om taglejligheder da vi ikke mente det var det vi beboerer ville. Men vi har nu mulighed for at vælge en løsning hvor vi kun får tag.

De penge vi tilbyder til fællesfinanciering kan ikke bruges til at lave taglejligheder.

Hvis vi låner 130 mil til taglejligheder og økonomien ikke holder – så kan vi risikerer at blive solgt (altså kun hvis vi går konkurs).

Det der kommer til at ske er at vi går videre med forhandlingerne hvis vi i dag får mandat til det. Senere vil der komme møder og valg.

Der bliver spurgt ind til om det er et engangsmandat og hvad med stigstrenge og det etstrengede system? Er det en ny stil vi starter på? Hvordan får vi en økonomi der er bæredygtig på sigt. Bruge gårdvandringen til at snakke 10 års vedligeholdelsesplan bl.a. hvornår vil man vedligeholde hvad?

BR og det beboervalgte fondsmandat fik mandatet!

 1. Godkendelse af beboerrepræsentations regnskab 2018 (Brian Long)

Brian fremlagde resultat og renskab for 2018 blev godkendt.

 1. Orientering om udskiftning af tag (se punkt 5)
 1. Havegruppen (Brian Long)

Orintering om oprettelse af et gårdlaug. Der indkaldes til et møde så beboere kan bilve indraget i oprettelsen af et gårdlaug. Anbefales at man henvender sig til Brian efter mødet hvis man er interesseret i at deltage i et gårdlaug. Brian Long fra BR er tovholder. Der kommer snarrest en indkaldelse til et stiftende møde.

 1. Indkomne forslag

Tørrerum, opsætning af tavler til angivelse af bruger.

Foreslag om at der bliver sat kridttavler og kridt op og beboerne skriver sig på når de bruger tørrerum. Så ved vi hvem der har hvilket rum. Hvad kan vi tillade os at sætte af regler? Evt. Kan der sættes navn og nummer op også ved brug af tørrerumblere. Skal vi have navn/nr på låse?

Man kunne sætte den del af husorden der gælder tørrerum op ved tørrerummene.

 1. Valg af 5 beboere til beboerrepræsentationen

Jan Greiff, Niels Plougmann, Katrine Bang, Brian Long & Lisbet Keinicke blev valgt ind. Monica Røner valgte ikke at fortsætte, men fortsætter som festminister 😊

 1. Valg af 1 supplanter til beboerrepræsentationen

Claes Long blev valgt.

 1. Valg af 1 revisorer

Anders Engstrøm blev valgt.

 1. Valg til beboerposten

Judith Hjelm, Thea Arendt, Anders Vida Olsen, Eva Rothenberg & Brian Long fortsætter.

 1. Fastsættelse af mødediæter

Blev fastsat til 100,- pr. mødegang som tidligere.

Gårdlaug udgøres indtil videre af.

Laura Bertelsen & Brian Long, men der vil komme en indkaldelse til et stiftende møde i en meget nær fremtid.