Fremtidens Gårdhave ved Askøgade – referat

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade

Referat af beboermøde

Tid og sted:
Kælderen, Vognmandsmarken 70, kl. 18.00 – 19.30.

Tilstede:
Sisse Fassio Tjerrild Område- og Byfornyelse, Kbh Kom. SFT
Jeanett Lass-Meyer PrivatBo JLM
Ca. 12 beboere Bestyrelse, gårdlaug m.fl. BB
Niels Lützen NL landskabsarkitekter ApS NL

NL præsenterede projektet som det ser ud på nuværende tidspunkt, bla. med indarbejdelsen af de bemærkninger, der fremkom på sidste projekteringsmøde.
Der blev diskuteret/besluttet følgende omkring emnerne:

Orangeri/Drivhus:
Drivhuset flyttes ud i gården, fordi det giver mere plads og et bedre rum. Drivhuset bliver ’råt’ og skal indrettes af beboerne. Der opsamles vand fra taget i en tank, der kan bruges til vanding, desuden installeres en vandhane med postevand. Udekøkkenet skal stå i tilknytning til drivhuset.
Drivhuset er nu placeret ved opholdspladsen, er på ca. 25 m2. Placeringen og indretning godkendt, og der var ønske om at flytte grillpladsen så langt væk fra facaderne som muligt for at undgå lugtgener, evt. ned i ’dalen’.
Både NL og JLM understregede, at drift af orangeriet påhviler beboerne, blandt vinduespudsning, rengøring osv. Beboerne kan evt. danne et drivhus-laug.

Legeplads:
Legepladsen er nu indrettes i niveau med stien, og vandkapaciteten opretholdes ved at lægge faskiner under, der afgiver vandet til grøften. Hvis de eksisterende redskaber er udtjente, købes nye, der begrænses til en dobbeltgynge og et enkelt klatrestativ.
Vi genbruger de legeredskaber som er i god stand og indretter en legeplads i den vestlige ende for de mindre børn, inkl. en lille boldvæg. Legeredskaberne egner sig ikke til børn > 5 år, så vi supplerer med en sandkasse ca. der hvor petanquebanen er i dag og ellers mere naturlegeplads-agtige elementer i den øvrige del af gården. Idéen er at få legeområdet til at være en integreret del af haven, sådan at den er frodig at se på for alle aldre, men også til at lege i for børnene.
Leg og boldspil for større børn kan finde sted på Kildevældsparken legeplads.

Cykler og barnevogne:
NL redegjorde for, at der var begrænset parkering, og at det var svært at få plads til de ca. 350 pladser der var det oprindelige udspil.
Man mente, at der kunne parkeres flere cykler på begge sider af porten (der var ikke behov for udeservering).
Der vil være ca. 30 cykelp på Askøgade.
Desuden kunne der være en mulighed for at benytte de 2 kældertrapper fra Venøgade, så der kunne parkeres et antal cykler i kælderrummene.
BB lovede at vende tilbage med et muligt antal.
Det kunne efterfølgende konstateres, at der var parkeret ca. 15 cykler i kælderrummet ved trappen ved VMM nr. 62.
Cykler parkeres dels i traditionelle holdere, dels i ophæng. Der indrettes cykelophæng i porten.
Barnevognsskure er overdækkede og rummer ca. 24 barnevogne/klapvogne. På mødet kom det frem, at der pt er 11 barnevogne, og pladserne blev reduceret til 15 stk. Cykelskure overdækkes kun, hvis der er råd til det.

Parkering:
NL gjorde opmærksom på, at der ikke kan og bør køres stærkt på stien, som kun bliver indrettet med én kørebane. Det vil derfor ikke være muligt at parkere i længere tid, hvilket vil spærre for gennemkørsel.

Vandpladser mv.
Man spurgte til formålet med vandpladserne, som bl.a. består af bassiner med periodevis vandspejl. ”Vandspejlene” er tænkt som æstetiske vandpytter og skal være en del af oplevelsen ved at bo ved en gårdhave med LAR. BB ønskede ikke et 20 cm dybt vandkar, som den var ved 1:1 forsøget, måske blot en 5 cm sænket flade i belægningen. Disse vandbassiner kan fyldes med vand fra vandmøblet; vandet kan fordampe af sig selv.

Askøgade:
Gaden indrettes med 15 p-pladser med en type sten, hvor der kan gro græs op imellem fugerne.
En beboer ønskede ikke træer på østsiden, som ville skygge for solen på altanerne. Det blev derefter besluttet at plante træer i vestsiden og opstammede buske/mindre træer (2-4 m) i østsiden, f.eks. tjørn, tibetansk kirsebær, syren og kirsebærkornel.
For at undgå at græsarealerne bruges som hundetoilet bør der være en form for afskærmning i form af buske el. lign..

Affald:
NL redegjorde for de fremtidige affaldsforhold med nedgravet system og flere funktioner. Affaldsbygningen indrettes til værksted/traktorgarage for personalet samt til storskrald.

Materialer:
Belægning er granitsten i forskellige farver og størrelser, overflade stokhugget.
Mure ved grøften i kløvet granit.
Vandrender udføres i granit eller jern.

Afmærkningssten af granit, 30 x 30 cm, 45 cm høje, i belægning. Stenene holder biler på rette spor og kan også bruges til at sidde på.

Hønsegård:
Hønsehuset udgår, da der ikke har været tilstrækkelig opbakning til det. Der er på planen anvist et område, hvor der er plads til et hønsehus, hvis gårdlauget i fremtiden ønsker selv at etablere det.

Placering af vandmøbel:
Der er 2 stk. på tegningen og de skal stå i nærheden af et grønt område, man kan lede vandet til f.eks. højbede.

Generelt om indretningen:
Beslutning om disponering af området med opholds- og aktivitetspladser. Man bedes kigge tegningen igennem og se om noget skal justeres.

Træer mv.
Vi vender tilbage med et bud på en beplantningsplan, som vi kan diskutere. Overordnet er der stauder, græsser og blomster langs med facaden, frugttræer, frugtbuske, højbede og dyrkning på den anden side af adgangsvejen. I ’dalen bevares de fleste træer, der plantes enkelte ny, mindre træer, og skråninger og flader holdes som hhv. uklipper og klippet græs, hvor der kan indplantes stauder mv. For at fremme det færdige anlæg arbejdes med vegetationsmåtter, der spirer langt hurtigere.
Der plantes enkelte, afskærmende, blomstrende og frugtsættende buske.

Hvor skal det nye juletræ stå?
Skal afklares med beboerrepræsentationen, som kan deltage på et byggemøde, hvor det besluttes.
Der arbejdes med slyngplanter op ad vandmøbler, samt begrønning af affaldsbygning samt de 2 bare vægge. Der må ikke plantes selvhæftende planter som vedbend eller rådhusvin, men gerne blåregn op ad ståltråde.

Drift:
Man bør allerede nu blandt beboerne diskutere de forskellige laug, som skal passe frugttræer, højbede, drivhus mv., og som dermed bliver ansvarlige for driften af disse.

Byggeplads og byggeperiode
Beboerrepræsentationen vil gerne deltage på byggeudvalgsmøder for at være behjælpelige med at informere og varsle beboere under byggeperioden. Privatbo afgør hvad der er mest hensigtsmæssigt.
Driftspersonalet bør også deltage i byggemøder i et vist omfang.

Barnevogne vil kunne stå i cykelkældre i byggeperioden.

Med venlig hilsen

Niels Lützen
landskabsarkitekt