Referat fra BR møde Juni 2015

Referat fra Beboerrepræsentationsmøde 02.Juni 2015
Tilstedeværende: Niels Plougman, Jan Greiff, Anders Heilemann, Brian Long
Referat skrevet af: Anders Heilemann
Ang. støj i opgang 44:
Der har været klager om larm i en lejlighed i opgang 44. Beboerrepræsentation tager op og banker
på og hører den anden side af historien.
TV Signal:
Juristen ved Privatbo har modtaget kontrakten på oprettelsen af det nye TV signal som de skal
gennemlæse og godkende, vi har endnu ikke hørt tilbage derfra. Niels rykker Privatbo.
Køkken skema
Vi har fået 30% tilbagemelding på tilfredsheds undersøgelsen, Brian prøver at samle og analysere
resultaterne for at se om man kan drage nogle konklusioner ud fra dem.
Køkken huslejestigning
Vi undre os over at der laves varig huslejestigning ved projekter så som køkken projektet, da
sådan et renoveringsarbejde normalt afskrives over 10år.
Sammenlægning af lejligheder
Privatbo er begyndt at blande sig i huslejefastsættelse ved lejlighedssammenlægning. Det er en
aftale der er lavet mellem beboerne og fonden så det skal privatbo ikke blande sig i.
Loppemarked
Det ser ikke ud til at være nødvendigt at skaffe tilladelse til at afholde loppemarked så længe man
ikke tager penge for standene.
Hjertestarter
Hjertestarter skulle komme i løbet af Maj måned ovre ved skraldeskuret, den er ikke kommet
endnu, vi afventer og ser om den ikke dukker op.
Skralderum
Tidligere kunne man ikke åbne op mod Vognmandsmarken pga. parkeringspladser, disse er i
midlertid blevet nedlagt, dog er der muligvis andre udfordringer mht. at flytte porten så der kommer
indgang fra Vognmandsmarken.
Skralderummet skal på sigt ændres da containeren i.flg. nye regelmenter skal skiftes ud med en
mere sorteringsvenlig løsning, vi ved ikke på nuværende tidspunkt noget om tidshorisonten.
Når det sker er der måske ikke brug for en stor port til vejen hvor en skraldebil kan komme til, det
kunne muligvis åbne op for nye muligheder i.fht. placering af indgangen. Det er relevant at
undersøge i forbindelse med LAR gård da det kunne frigøre noget plads til andre projekter.
Katrine vidste måske noget med en mulighed for at en lokal sorteringscentral afhentede eller fik
leveret noget af det affald som kunne genbruges, fx plast.
Der arbejdes videre med skralderummet senere.
Gårdprojektet
Mangler beboerne information om kælder/loft opbevaring, vi har ikke hørt noget.
GoBox kan foreslås som alternativ som beboerne selv kan administrere.
CVR nummer
Brian undersøger om vi har brug for et CVR nummer, det er blevet efterspurgt ved hjemmeside
oprettelse og i andre tilfælde.
Forslag til LAR gård
Flyt det store redskabsgarage over i den lille gård.