Referat fra BR møde Marts I 2015

Referat fra Beboerrepræsentationsmøde 2.Marts 2015
Tilstedeværende: Niels Plougman, Katrine Hofman Bang, Jan Greiff og André Vidas Olsen
Referat skrevet af: André Vidas Olsen
Lejlighedssyn
Vi er blevet kontaktet af en beboer der er ved at fraflytte en lejlighed. Spørgsmålet lød på
rimeligheden af en krav om afhøvling af gulve, da der på indflytnings synsrapporten var en
bemærkning om mærker i gulvene.
Køkkener
Vi har et ønske om at få et overblik over kvaliteten og tilfredsheden med de ny renoverede
køkkener.
Det blev aftalt at vi begynder med at spørge Sarah stjerne, Clas og Louise om deres erfaringer
med køkkenerne. På grundlag her af vil vi udarbejde et spørgeskema og tilbyde alle der har fået
køkkener i at deltage i undersøgelsen. Formålet er at sikre os at ejendommens nye køkkener har
den kvalitet der skal til for at det kan holde, samt om den håndværksmæssige kvalitet er i orden.
Vi forsøger at holde møde med de 3 den 17/3.
Fældes Internet
P.t. på hold til TV er afklaret.
Klimagruppe / Grønnehjørner 2.
Referat fremsendes til fra Andre
Web / kommunikationsgruppen.
Der er blevet arbejdet på et flot udkast til den nye hjemmeside.
https://ostergaarden1933.wordpress.com/ Det flotte arbejde fortsætter
TV
Der arbejdets fortsat på YouSee løsning, der er en afklaring på vej.
Nøgler
Vi snakkede om vi burde have et system med kvittering for de nøgler vi har til BR lokalet.
Vi mangler også et par nøgler til lokalet.
Nøgler til motionslokalet vil jo være mere aktuelt hvis der indføres kontingent. Bør vi undersøge
om man kunne anvende vaskebrikken til et låsesystem, det vil klare problemet med nøgler i omløb.
Brandmælder / Røgalarmer
Er de røgalarmer der er opsat forskellige steder i ejendom, nogle som gårdmanden har vedligehold
/ opsyn med, eller er det enkelt personer der har montreret disse?
Gård vandring
Ønske om en går vandring, blandt andet med henblik på beskæring af beplantning, der er jo trods
alt 2 år til LAR projektet kommer i gang.
Datoer
18/3 Fældes fondsmøde. Deltagelse: Katrine
23/3 Næste BR møde 19:30 (ikke konsultering af beboere.) er der eventuelt en der vil lægge
lejlighed til, så i ikke sidder i BR lokalet.
11/4-12/4 Køkken inspektion. Weekenden reserveret til køkken undersøgelser.
13/4 BR møde 19:30. Jan sætter du seddel op om at det er denne dag beborene kan træffe os
næstegang.
19/4 Havedag 13-17
7/5 Fondsmøde. Deltagelse Katrine (gerne del konklusion på køkken undersøgelse)
15/8 Sommerfest