Referat fra beboermødet 19 januar 2016

Referat fra beboermøde i Østergården
tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00
i Kildevældskirkens Krypt
Ved Kildevældskirken 2
For at hjælpe med overblikket gennem referatet så er det skrevet ind i dagordenen så det følger den
kronologiske orden fra mødet.
Dagsorden:
1. Formalia (Beslutningspunkt)
a. Velkomst
b. Valg af dirigent
a. Jørgen fra Bosam
c. Valg af referent
a. Anders Heilemann fra beboerrepræsentationen
2.
2.1. Eventuelt (rykket fra punkt 9)
a. I den store gård er det ikke lykkedes at få byfornyelsesmidler og kommunen har
anbefalet at vi ikke søger igen i de kommende perioder da standen i vores gård er
for god sammenlignet med mange af de andre der søger fra puljens begrænsede
størrelse.
b. Henrik Kofoed fra Privatbo bliver projekt leder på byfornyelses projektet i
gården på Askøgade.
c. Ole Jepsen hedder firmaet der har vundet entreprenør rollen, virksomheden har
lavet flere lignende opgaver. Byggelederen Lasse fortæller i grove træk om hvad
der skal i standssættes og hvordan det foregår.
– I dagene kort efter beboermødet vil der kommer flyttekasser og
mærkater ud til beboerne, de skal afleveres 1.Feb hvorefter de bliver
afhentet til opmagasinering.
– Storskrald er man selv ansvarlig for at fjerne.
– Håndværkerne er organiseret.
– Stilladser forventes at blive fjernet omkring Juni, byggeriet er sat til at
være helt færdigt i Juli, herefter bliver opmagasinerede ting sat tilbage,
såfremt det er muligt at gøre tidligere så gøres dette.
– Cykelparkering burde ikke blive generet.
– Privatbo opfordre til at alle har en indboforsikring, i tilfælde af at noget
går galt. Det er Entreprenørens forsikringsselskab der dækker, men
normen er at man kontakter sit eget forsikringsselskab som så tager
kontakten videre.
– Det er anbefalelsesværdigt at fortælle sit forsikringsselskab at ens ting
midlertidigt opbevares andet steds. Entreprenøren kommer tilbage med
adressen hvor det opbevares til de forsikringsselskaber som skal have
den information, fx ALKA.
2.2. Beboerrepræsentations- og Fondsberetning (Orienterings- og diskussionspunkt)
a. Der informeres om huslejestigningen der kom i forbindelse med at vi i mange år
ikke har betalt for strøm i vaskeriet – der er to gange blevet informeret om
stigningen, det var pga. noget jura og ikke fordi at der var 2 huslejestigninger.
b. Mandag 17:30 er der indvielse til Østergårdens nye Yogarum, i løbet af Februar
starter der hold hvor man kan tilmelde sig for et beskedent beløb. Det kommer til
at foregå i kælderen under nummer 50.
c. Motionsrummet bliver istandsat i løbet af Februar af Morten fra
beboerrepræsentationen, der bliver indkøbt nyt udstyr og alle interesserede i
motionrummet er velkommen til at tage kontakt. Har man i øvrigt motionsudstyr
der står og samler støv, så modtages det gerne.
d. En beboer opfordre til at bruge hyggekrogen på hjemmesiden til at stille
spørgsmål i samspil med Facebook, så dem der ikke benytter facebook kan
inddrages mere i det sociale. Hyggekrogen finder man på hjemmesiden i toppen
helt ovre til højre.
3. Byfornyelse
Beretning fra LAR-gårdhave i Østergården og afstemning om nyt affaldssystem med
tilhørende huslejestigning (LAR = Lokal Afledning af Regnvand) (Beslutningspunkt)
a. Katrine fortæller om fornyelsen af skralderummet, hvis man fornyer
skraldesystemet muliggør man at bygge en overetage som kan bruges som
væksthus.
Det nye skraldesystem vil blive nedgravet, tømningsudgifter vil være de samme
som de nuværende.
b. Sisse der er arkitekt for LAR-gårdhaven fortæller: Man vil arbejde med pladsen
foran skralderummet da den plads har meget eftermiddags og aftenssol.
Man vil også arbejde på at lave vores vej mere brugbar og grøn, men uden at
fjerne muligheden for at kører derind.
Der fortælles om at man vil opsamle vand fra tagflader og tilbageholde det i
tanke der fx forklædes som møbler, det vand kan så bruges til at vande gårdens
planter.
c. Der kommer en høringsfolder ud og et brev i e-boks hvor man endeligt skal
stemme ja eller nej til projektet.
d. Der er en beboer der gerne vil hjælpe med at lave ansøgninger der kan nedbringe
vores egenbetaling af skraldemoderniseringen.
e. Der stemmes om ny skraldeløsning: 24 ja 6 nej
4. Spørgsmål til PrivatBo/ejendomsmesteren
a. Karsten introducere sig selv, han er den nye ejendomsinspektør der træder i
stedet for Jeanett.
b. Trappeopgangene bliver ikke renoveret det næste stykke tid, det er en stor udgift.
Småt arbejde som fx. at reparere gulve på steder hvor der er risiko for at falde vil
bliver repareret.
c. De udvalg man kan melde sig til at være med i, dem bliver der informeret om
hjemmesiden.
d. Der spørges hvem der bestemmer hvad der skal renoveres i en lejlighed når den
fraflyttes, der er det privatbo der vurderer standen på fx inventaret i et køkken.
Mht. de lejligheder hvor der har været dødsfald, der er det også privatbo der
vurderer om det er nødvendigt at skifte gulvene.
e. Det blev klarlagt hvorfor visse lejligheder havde stået tomme i en længere
periode, det var pga. sammenlægning og renovering som var besluttet af fonden.
5. Regnskab (Orienterings- og beslutningspunkt)
a. Fastsættelse af opkrævning til beboerkassen ved beboerrepræsentationen
– Regnskabet godkendes
b. Fastsættelse af mødediæter og vederlag for beboerrepræsentationsmedlemmerne
– Mødediæten på 100kr fortsættes.
6. Østergårdens fester (Beslutningspunkt)
a. Fastelavn, lørdagen før fastelavns søndag, d. 6. februar
– Laura Bertelsen melder sig til at hjælpe med arrangeringen.
b. Sommerfest, 3. lørdag i august, d. 20. august
– Der kommer en masse ros til loppemarkedet der blev holdt i forbindelse med
sidste sommerfest. Der udtrykkes et håb for at der er nok der tilmelder sig
som hjælpere så der er kræfter til at holde det igen.
c. Juletræstænding, 1. søndag i advent, d. 27. november
d. Hvem vil hjælpe med festerne?
– Der var flere der tilmeldte sig efter mødet, er der andre interesserede så kan
der tages kontakt via hjemmesiden: ostergaarden1933.wordpress.com
7. Indkomne forslag
a. Der er ikke indkommet forslag.
8. Valg (Beslutningspunkt)
a. 5 repræsentanter til beboerrepræsentationen (BR har behov for nye kræfter, stil
derfor gerne op)
a. Niels Plougman (genvalgt)
b. Brian Long (genvalgt)
c. Jan Greiff (genvalgt)
d. Morten Grubbe (nyvalgt)
e. André Olsen (tidligere suppleant)
b. 2 suppleanter til beboerrepræsentationen
a. Nanna Bloch Hartmann (nyvalgt)
b. Anders Heilemann (tidligere fuldt medlem)
c. Katrine Bang (nyvalgt, men har tidligere været medlem)
c. 2 revisorer
a. Lisbeth Keinicke (genvalgt)
b. Arn Kjærbo (nyvalgt)
d. 1-3 redaktører på Østergårdens informationskanaler
a. Brian, Thea, Sarah, Arn og Andreas
9. Eventuelt (Orienteringspunkt)
a. Flyttet til 2a